В срок до 14 (четиринадесет) дни от получаването на стока, която е с не нарушен търговски вид и опаковка, а в случай на договор за услуга – от сключването на договора, Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи неустойка и без да дължи каквито и било разходи, с изключение на разходите по чл.54, ал.3 и чл.55 от Закона за защита на потребителите.

За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Доставчика недвусмислено за решението си да се откаже от договора, като изпрати съобщение на адреса на управление на „ЕНКО ВЕНДИНГ” ООД в горепосочения срок.

Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.

Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора.

ВНИМАНИЕ: Правото на отказ от договора от страна на Потребителя НЕ СЕ прилага за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им.